Để Trở thành Cố vấn?

Sự tham gia tích cực của các cố vấn chuyên môn trong việc cố vấn là một động lực lớn cho các sinh viên đại học tình nguyện trong việc giúp thanh thiếu niên phát triển.
Trong quá trình tình nguyện dài hạn, mật độ cao, trên cả việc hỗ trợ học tập đơn thuần các sinh viên tình nguyện sẽ dần hình thành mối quan hệ bền chặt với thanh thiếu niên như anh chị em trong gia đình.
Là một hình mẫu và là người đi trước trong cuộc sống, hãy chia sẻ kinh nghiệm của bạn để sinh viên tình nguyện có thể phát triển tột bậc.

Chúng tôi tìm kiếm gì ở một Cố vấn?

Cố vấn có đam mê

Những cố vấn có thể nhấn mạnh tầm nhìn và sứ mệnh của Hyundai Jump School, tích cực hỗ trợ và tham gia vào các hoạt động

Cố vấn có trách nhiệm

Những cố vấn chịu trách nhiệm về các hoạt động dẫn đến thay đổi tích cực cho nhau cũng như sự phát triển của các sinh viên tình nguyện bằng cách chia sẻ kiến thức chuyên môn của họ

Cố vấn chu đáo

Những cố vấn tôn trọng sự đa dạng của sinh viên tình nguyện và ủng hộ các giá trị sinh viên theo đuổi